مرور محصولات و خدمات


LP01-20MB


2 اکانت FTP
20 مگا بایت فضای سایت
10 اکانت ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
2 عدد دیتابیس My SQL
10 عدد subdomain
5 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل

60,000ریال ماهانه
175,000ریال سه ماهه
330,000ریال شش ماهه
500,000ریال سالانه
900,000ریال دو ساله
1,350,000ریال سه ساله

LP02-50MB


2 اکانت FTP
50 مگا بایت فضای سایت
20 اکانت ایمیل
20 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
2 عدد دیتابیس My SQL
10 عدد subdomain
10 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل
95,000ریال ماهانه
280,000ریال سه ماهه
530,000ریال شش ماهه
800,000ریال سالانه
1,450,000ریال دو ساله
2,200,000ریال سه ساله

LP03-100MB


4 اکانت FTP
100 مگا بایت فضای سایت
30 اکانت ایمیل
30 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
4 عدد دیتابیس My SQL
10 عدد subdomain
15 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل
150,000ریال ماهانه
440,000ریال سه ماهه
825,000ریال شش ماهه
1,250,000ریال سالانه
2,250,000ریال دو ساله
3,400,000ریال سه ساله

LP04-200MB


4 اکانت FTP
200 مگا بایت فضای سایت
50 اکانت ایمیل
40 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
4 عدد دیتابیس My SQL
20 عدد subdomain
20 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل
270,000ریال ماهانه
780,000ریال سه ماهه
1,490,000ریال شش ماهه
2,250,000ریال سالانه
4,200,000ریال دو ساله
6,000,000ریال سه ساله

LP05-300MB


5 اکانت FTP
300 مگا بایت فضای سایت
70 اکانت ایمیل
50 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
5 عدد دیتابیس My SQL
30 عدد subdomain
25 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل
360,000ریال ماهانه
1,050,000ریال سه ماهه
1,980,000ریال شش ماهه
3,000,000ریال سالانه
5,500,000ریال دو ساله
8,000,000ریال سه ساله

LP06-500MB


10 اکانت FTP
500 مگا بایت فضای سایت
100 اکانت ایمیل
60 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
10 عدد دیتابیس My SQL
50 عدد subdomain
30 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل
450,000ریال ماهانه
1,310,000ریال سه ماهه
2,500,000ریال شش ماهه
3,750,000ریال سالانه
6,750,000ریال دو ساله
10,000,000ریال سه ساله

LP07-1GB


30 اکانت FTP
1 گیگا بایت فضای سایت
100 اکانت ایمیل
70 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
20 عدد دیتابیس My SQL
70 عدد subdomain
35 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل
600,000ریال ماهانه
1,750,000ریال سه ماهه
3,300,000ریال شش ماهه
5,000,000ریال سالانه
9,000,000ریال دو ساله
13,500,000ریال سه ساله

LP08-2GB


30 اکانت FTP
2 گیگا بایت فضای سایت
150 اکانت ایمیل
80 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
30 عدد دیتابیس My SQL
80 عدد subdomain
40 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل
720,000ریال ماهانه
2,100,000ریال سه ماهه
4,000,000ریال شش ماهه
6,000,000ریال سالانه
11,000,000ریال دو ساله
16,000,000ریال سه ساله

LP09-3GB


50 اکانت FTP
3 گیگا بایت فضای سایت
150 اکانت ایمیل
100 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
50 عدد دیتابیس My SQL
100 عدد subdomain
50 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل
840,000ریال ماهانه
2,450,000ریال سه ماهه
4,500,000ریال شش ماهه
7,000,000ریال سالانه
12,500,000ریال دو ساله
19,000,000ریال سه ساله

LP16-6GB


50 اکانت FTP
6 گیگا بایت فضای سایت
300 اکانت ایمیل
200 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
100 عدد دیتابیس My SQL
200 عدد subdomain
100 عدد Domain Alias
پشتیبان گیری روزانه با قابلیت بازگشت به هفت روز قبل
10,000,000ریال سالانه