مرور محصولات و خدمات


میزبانی پنج سایت مشترک با ظرفیت پنج گیگ بایت


پنج گیگا بایت فضای سایت برای پنج سایت مختلف
12,500,000ریال سالانه

میزبانی ده سایت مشترک با ظرفیت ده گیگ بایت


ده گیگا بایت فضای سایت برای ده سایت مختلف
25,000,000ریال سالانه

میزبانی بیست سایت مشترک با ظرفیت بیست گیگابایت


بیست گیگا بایت فضای سایت برای بیست سایت مختلف
50,000,000ریال سالانه